Építésfelügyeleti hatósági szakügyintézői pályázatot hirdet

2018 május 09.

a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal
Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
építésfelügyeleti hatósági szakügyintéző
munkakörének betöltésére.

Pályázati feltételek:

 

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 11.2 pontja szerint az építésfelügyeleti ellenőrzési tevékenységet, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítését, a döntés meghozatalát, végrehajtását ellátó ügyintéző számára előírt:
 • egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, vagy
 • építészmérnöki alapképzési építész szak, épületszerkezeti konstruktőr, magasépítési vagy építés-kivitelezés szakirányán szerzett szakképzettség, építőmérnöki alapképzési szak magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, vagy
 • tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szak magasépítő és rekonstrukciós szakirányú szakképzettség, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség;
 • a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság;
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény 84. és 85. §-ai szerinti összeférhetetlenség hiánya.

                                          

Előnyt jelent:

 • egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki szakképzettség;
 • „B” típusú jogosítvány;
 • építésügyi, építésfelügyeleti hatóságnál szerzett tapasztalat;
 • felhasználói szintű alkalmazása: MS Office, ÉTDR.

 

Az ellátandó munkakörhöz tartozó feladatkör, munkaköri feladatok:

 • a járási hivatal mint első fokú építésfelügyeleti hatóság feladatkörébe tartozó feladatok ellátása az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm.rendeletben foglaltak szerint;
 • a munkaköri leírásban rögzített helyettesítési rend szerint esetenként építésügyi hatósági feladatok ellátása a járási hivatal, mint első fokú kiemelt építésügyi hatóság feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm.rendeletben foglaltak szerint;
 • a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jogszabályok és azok változásainak ismerete, alkalmazása, a belső eljárásrendek megismerése és betartása;
 • adatszolgáltatás a vonatkozó jogszabályokban, valamint eljárásrendekben foglaltak szerinti határidőben és formában;
 • részvétel a szakmai képzéseken, közszolgálati továbbképzéseken;
 • kapcsolattartás a járási hivatal más osztályaival, szakhatóságokkal, illetve más szakmai területekkel.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvényben, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal közszolgálati szabályzatában meghatározottak irányadók.

 

Kompetenciák:

 • együttműködési készség, jó kommunikációs készség, ügyfél-orientáltság;
 • problémamegoldó készség;
 • pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság;
 • figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására.

 

Munkavégzés helye:

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala, 9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3.

Az építésfelügyeleti tevékenységet a 343/2006. (XII.23.) Korm.rendelet 1. sz. mellékelt II. pontja alapján Vas megyére kiterjedő illetékességgel látja el a járási hivatal.

 

A kinevezés határozatlan időre, illetve teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

 

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott adattartalomnak és formának megfelelő részletes szakmai önéletrajzot,
 • iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolatát,
 • motivációs levelet,
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (vagy igénylőlap postára adását igazoló szelvény),
 • pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.

 

A meghirdetett munkakör betöltésének a feltétele:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony-létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Hollán E. u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Építésfelügyelő pályázat”.

vagy

 • Elektronikus úton dr. Kovács Györgyi járási hivatalvezető részére a jaras.szombathely@vas.gov.hu e-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen a Szombathelyi Járási Hivatal Hivatalvezetői Titkárságán 9700 Szombathely, Hollán E. u. 1.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajdú István osztályvezető nyújt, a +36 94 795-611, valamint a (30) 993-56-61 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 20.

 

A pályázati felhívás közzétételre kerül a közszféra állásportálján is a (www.kozigallas.hu) oldalon. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a kormányhivatal honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.