Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név: Vas Megyei Mérnöki Kamara
Székhely: 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 40.
Telefonszám: +36 94 342 120
Faxszám: +36 94 342 120

Számlaszám: OTP Bank 11747006-21372128

Adószám: 18885912-1-18

Központi elektronikus levélcím:

Honlap: www.vasimmk.hu

Ügyfélfogadás helye:
9700 Szombathely, 11-es Huszár út 40.

Ügyfélfogadás ideje (adminisztrátor):

hétfő: 10.00 - 14.30
kedd: 14.00 - 15.30
szerda: 10.00 - 14.30
csütörtök: 10.00 - 14.30

Ügyfélfogadás ideje (titkár):

kedd: 14.00 - 17.00
csütörtök:  14.00 - 17.00

ettől eltérő ügyfélfogadás:

előzetes egyeztetéssel

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Az 1996.évi LVIII. törvény 3.§-ában

meghatározott feladatok ellátása.

Taggyűlés

Elnökség

Felügyelőbizottság

Etikai-Fegyelmi Bizottság

Területi Alapszabályban meghatározott szakcsoportok

Titkárság

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Elnök:

Nádor István

9723 Gyöngyösfalu, Alkotmány u. 38.

+36 30 927 8264

 

Alelnök:

Déri Lajos

9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1.

+36 30 256 8140

 

Elnökségi tagok:

Czap Attila

9700 Szombathely, Munkácsy u. 16.

+36 30 378 1159

 

Nagypál Tibor
 
9789 Sé,  Zsigmond király utca 4.
 

+36 30 9918575

 

Szabó Eszter
 
9700 Szombathely, Hunyadi János utca 50.
 

+36 94 819 510

 

Szimandel Dezső

9700 Szombathely, Szt. István király u. 35.

+36 30 300 4249

 

Tóthné Temesi Kinga

9700 Szombathely, Szabó E. u. 1.

+36 30 300 1516

 

Felügyelő Bizottság:

Horváth Gyula Vladimír                elnök

9700 Szombathely, Szt. Flórián krt. 53.

+36 30 237 4326

 

Dankovics Erzsébet

9700 Szombathely, Nádor u. 14.

+36 30 351 7227

 

Krenner Róbert

9764 Csempeszkopács, Árpád tér 2.

+36 30 235 2001

 

Etikai-Fegyelmi Bizottság:

 

Kapolcsi Imre elnök

9700 Szombathely, Aranypatak u. 46.

+36 30 204 9497

 

Bukist Zoltán

9730 Kőszeg, Alsó körút 39.

+36 7033 50548

bukits.zoltan@gmail.com

 

Fenyvesi Béla

9700 Szombathely, Csók I. utca 10/C.

+36 30 826 5576

fenyvesi.bela1@chello.hu

 

Mór Tibor

9700 Szombathely, Rohonci utca 31.

+36 30 608 0501

geoszhelp@gmail.com

 

Somlai Péter

9700 Szombathely, Laky Demeter utca 8.

+36 20 311 9750

smikft@gmail.com

 

Somogyi Péter

9700 Szombathely, Géfon Gyula utca 38.

+36 94 311 280

somogyi.peter@nyuduvizig.hu

 

Takács Péter

9700 Szombathely, Kálvária utca  63/E.

+36 70 381 2801

takacs.peter.mernok@gmail.com

 

Szakcsoportok és vezetőik:

 

Elektrotechnikai szakcsoport:

Nagypál Tibor
okl. villamosmérnök

+36 30 9918575

 

Épületgépészeti szakcsoport:

Dr. Idrányi Zsolt              

9700 Szombathely, Németh L. u. 3.

+36 94 325 813

 

Geodéziai és geoinformatikai szakcsoport:

Horváth-Őri Györgyné

9700 Szombathely, Nádasdy u. 25.

+36 30 427 1504

 

Környezetvédelmi szakcsoport:

Déri Lajos

9700 Szombathely, Tolnay S.u.1.

+36 30 256 8140

 

Közlekedési szakcsoport:

Tóth Tibor

9700 Szombathely, Szabó E. utca 1.

+36 30 645 5481

tothtib@upcmail.hu

 

Tartószerkezeti szakcsoport:

Czap Attila

9700 Szombathely, Munkácsy u.16.

+36 30 378 1159

 

Vízgazdálkodási és vízépítési szakcsoport:

Szimandel Dezső

9700 Szombathely, Szt. István király u. 35.

+36 30 300 4249

 

 

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

Titkár:

dr. Bánhidi Péter

+36 94 342 120

 

Munkatárs:

Riha Katalin

+36 94 342 120

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

www.vasimmk.hu

Jogszabályok

Alapszabály

Szakcsoportok Ügyrendje

2.

Államigazgatási, önkormányzati , és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

www.vasimmk.hu

Alapszabály

Nyomtatványok

3.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

www.mmk.hu

4.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

www.vasimmk.hu

Vasi Építész és Mérnök Újság

http://vasimmk.hu/hu/ujsag/

5.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

www.vasimmk.hu

Elnökségi ülések havi rendszerességgel

Taggyűlések megtartása évente

6.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Minisztériumi ellenőrzés

7.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Területi kamara titkára:

dr. Bánhidi Péter

+36 94 342 120

Gazdálkodási adatok

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

Éves költségvetés

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Főállású alkalmazott: 1 fő

Megbízásos jogviszonyban fogl. : 1 fő

Tiszteletdíjas: 2 fő

A személyi juttatásokra vonatkozó adatok megtalálhatók az éves költségvetési beszámolókban.

Tisztújító Taggyűlés

1.